99. அஹல்யாதே3வி கா3யத்ரீ

ஓம் மஹாச’க்த்யை ச வித்3மஹே
கௌதம: பத்ந்யை ச தீ4மஹீ |
தன்னோ அஹல்யா: ப்ரசோத3யாத் || (99)

ஓம் மஹா சக்தியை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் கௌதமரின் பத்தினியை தியானிப்போம்.
அந்த அஹல்யா தேவியே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s