94. ஸ்ரீ வசிஷ்ட கா3யத்ரீ

ஸப்தரிஷி கா3யத்ரீ.

ஓம் வேதா3ந்தகாய வித்3மஹே
ப்3ரஹ்மஸுதாய தீ4மஹீ |
தன்னோ வசிஷ்ட: ப்ரசோத3யாத் || (94)

ஓம் வேதாந்தம் அறிந்தவனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் பிரமனின் புத்திரனை தியானிப்போம்.
அந்த வசிஷ்டரே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s