91. ஸ்ரீ விச்’வாமித்ர கா3யத்ரீ

ஸப்தரிஷி கா3யத்ரீ.
ஓம் த4நுர்த4ராய வித்3மஹே
ஜடாஜூடாய தீ4மஹீ |
தன்னோ விச்’வாமித்ர: ப்ரசோத3யாத் || (91)

ஓம் வில் ஏந்தியவனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் ஜடாமுடி தரித்தவனை தியானிப்போம்.
அந்த விச்வாமித்திரனே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s