90. ஸ்ரீ ப3ரத்3வாஜ கா3யத்ரீ

ஸப்தரிஷி கா3யத்ரீ.

ஓம் தபோரூடா4ய வித்3மஹே
ஸத்யத4ர்மாய தீ4மஹீ |
தன்னோ ப3ரத்3வாஜ: ப்ரசோத3யாத் || (90)

ஓம் தவத்தின் வடிவினனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் சத்தியதர்ம வடிவானவனை தியானிப்போம்.
அந்த பரத்வாஜரே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s