87. ஸ்ரீ சந்தோஷிமாதா கா3யத்ரீ

ஓம் ரூபா தேவி ச வித்3மஹே
ச’க்தி ரூபிணி தீ4மஹீ |
தன்னோ சந்தோஷி ப்ரசோத3யாத் || (87)

ஓம் ரூபா தேவியை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் சக்தியின் வடிவானவளை தியானிப்போம்.
அந்தக் சந்தோஷி மாதாவே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s