86. சாய்பாபா கா3யத்ரீ

ஓம் சாயிராமாய வித்3மஹே
ஆத்மாராமாய தீ4மஹீ |
தன்னோ சாயி ப்ரசோத3யாத் || (86)

ஓம் சாயி ராமனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் ஆத்மா ராமன் மீது தியானிப்போம்.
அந்தக் சாயியே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s