80. ஸ்ரீ இந்த்3ர கா3யத்ரீ

ஓம் தத் புருஷாய வித்3மஹே
ஸஹஸ்ராக்ஷாய தீ4மஹீ |
தன்னோ இந்த்ர: ப்ரசோத3யாத் || (80)

ஓம் உயர்ந்த புருஷனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் ஆயிரம் கண்ணுடையவனை தியானிப்போம்.
அந்த இந்திரனே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s