79. மஹிஷாஸுரமர்த்3த3நீ

ஓம் மஹிஷமர்த்3தி3ன்யை ச வித்3மஹே
துர்காயை ச தீ4மஹீ |
தன்னோ தே3வீ ப்ரசோத3யாத் || (79)

ஓம் மகிஷாசுரனை அழித்தவளை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் துர்க்கை அன்னை மீது தியானிப்போம்.
அந்த தேவீயே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s