78. ஸ்ரீ பு4வனேஸ்வரீ கா3யத்ரீ

ஓம் நாராயண்யை ச வித்3மஹே
பு4வனேச்’வர்யை தீ4மஹீ |
தன்னோ தே3வீ ப்ரசோத3யாத் || (78)

ஓம் அனைவர் உள்ளங்களையும் தன் இருப்பிடமாகக் கொண்டவளை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் மூவுலகங்களின் அன்னை மீது தியானிப்போம்.
அந்த தேவீயே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s