67. ஆகாச’ கா3யத்ரீ

ஓம் ஆகாசா’ய ச வித்3மஹே
நபோ4 தே3வாய தீ4மஹீ |
தன்னோ க3க3னம் ப்ரசோத3யாத் || (67)

ஓம் எங்கும் நிறைந்துள்ளதை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் ஆகாயத்தின் தலைவனை தியானிப்போம்.
அந்த ஆகாசமே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s