66. ஜல கா3யத்ரீ.

ஓம் ஜலபி3ம்பா3ய வித்3மஹே
நீலபுருஷாய தீ4மஹீ |
தன்னஸ்தவம்பு3 ப்ரசோத3யாத் || (66 )

ஓம் நீரில் மறைந்துள்ள உண்மையை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் நீலவடிவுடையவனை தியானிப்போம்.
அந்த நீரே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s