60. ஸ்ரீ ஷண்முக2 கா3யத்ரீ

ஓம் ஷடானனாய வித்3மஹே
சக்தி ஹஸ்தாய தீ4மஹீ |
தன்னோ ஸ்கந்த3: ப்ரசோத3யாத் || (60)

ஓம் ஆறு முகனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம்வேல் ஏந்தியவனை தியானிப்போம்.
அந்தக் கந்தனே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s