54. ஸ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்த்தி

ஓம் த3க்ஷிணாமூர்த்தாயவித்3மஹே
த்4யானஸ்தா2ய தீ4மஹீ |
தன்னோ தீ4ச’: ப்ரசோத3யாத் || (54)

ஓம் தக்ஷிணா மூர்த்தியை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் தியானத்தில் அமர்ந்துள்ளவனை தியானிப்போம்.
அந்த ஞானகுருவே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s