51. ஸ்ரீ ஹயக்3ரீவ கா3யத்ரீ

ஓம் வாகீச்’வராய வித்3மஹே
ஹயக்3ரீவாய தீ4மஹீ |
தன்னோ ஹம்ஸ: ப்ரசோத3யாத் || (51)

ஓம் வாக்கின் ஈஸ்வரனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் ஹயக்ரீவனை தியானிப்போம்.
அந்த அன்னம் போன்ற விவேகம் உடையவனே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s