49. ஸ்ரீ பரசு’ராம கா3யத்ரீ

ஓம் ஜாமத3க்3ன்யாய வித்3மஹே
மஹா வீராய தீ4மஹீ |
தன்னோ பரசு’ராம: ப்ரசோத3யாத் || (49)

ஓம் ஜமத3க்3னியினின் மைந்தனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் இணையற்ற வீரனை தியானிப்போம்.
அந்தப் பரசுராமனே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s