46. ஸ்ரீ கோ3பால கா3யத்ரீ

ஓம் கோ3பாலாய வித்3மஹே
கோ3பீ ப்ரியாய தீ4மஹீ |
தன்னோ கோ3பால: ப்ரசோத3யாத் || (46)

ஓம் கோபாலனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக கோபிகளுக்குப் பிரியமானவனை நாம் தியாநிப்போம்.
அந்த கோபாலனே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s