43. ஸ்ரீ க்ருஷ்ண கா3யத்ரீ

ஓம் தா3மோத3ராய வித்3மஹே
வாஸுதே3வாய தீ4மஹீ |
தன்னோ க்ருஷ்ண: ப்ரசோத3யாத் || (43)

ஓம் தாமோதரனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக உலகனைத்தும் வியாபித்தவனை நாம் தியாநிப்போம்.
அந்தக் கிருஷ்ணனே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Report Post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s