38. ஸ்ரீ க3ருட3 கா3யத்ரீ

ஓம் தத் புருஷாய வித்3மஹே
ஸுவர்ணபர்ணாய தீ4மஹீ |
தன்னோ கருட3: ப்ரசோத3யாத் || (38)

ஓம் உயர்ந்த புருஷனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காகத் தங்கச் சிறகுகள் உடையவனை நாம் தியாநிப்போம்.
அந்த கருடனே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s