36. ஸ்ரீ ஹனுமான் கா3யத்ரீ

ஓம் அஞ்ஜனீஜாய வித்3மஹே
மஹாப3லாய தீ4மஹீ |
தன்னோ கபி: ப்ரசோத3யாத் || (36)

ஓம் அஞ்ஜனா தேவியின் மைந்தனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக மஹா பலவானை நாம் தியாநிப்போம்.
அந்த வானரனே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s