22. ஸ்ரீ விஷ்ணு கா3யத்ரீ

ஓம் தாமோத3ராய வித்3மஹே
சதுர்பு4ஜாய தீ4மஹீ |
தன்னோ விஷ்ணு: ப்ரசோத3யாத் || (22 )

ஓம் தாமோதரனை நாம் அறிவோமாகுக.
அதற்காக நான்கு புஜங்கள் உடையவனை தியானிப்போம்.
அந்த விஷ்ணுவே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s