18. ஸ்ரீ விஷ்ணு கா3யத்ரீ

ஓம் த்ரைலோக்ய மோஹனாய வித்3மஹே
ஆத்மா ராமாய தீ4 மஹீ |
தன்னோ விஷ்ணு: ப்ரசோத3யாத்|| (18).

மூன்று உலகங்களையும் மயக்குபவனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக ஆத்மாவிலேயே திளைத்து நிற்கும் அவனை தியானிப்போம்.
அந்த விஷ்ணுவே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s