17. ஸ்ரீ விஷ்ணு கா3யத்ரீ

ஓம் ஸ்ரீவிஷ்ணவே ச வித்3மஹே
வாஸுதே3வாய தீ4மஹீ |
தன்னோ விஷ்ணு: ப்ரசோத3யாத் || (17 )

ஓம் எங்கும் வியாபித்து இருக்கும் விஷ்ணுவை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் அனைவருள்ளும் வசிக்கும் வாசுதேவனை நாம் தியாநிப்போம்.
அந்த விஷ்ணுவே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s