15. ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி கா3யத்ரீ

ஓம் ஸரஸ்வத்யை ச வித்3மஹே
ப்3ரஹ்ம பத்ந்யை ச தீ4மஹீ |
தன்னோ தே3வி ப்ரசோத3யாத் || (15).

ஓம் ஸரஸ்வதியை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக பிரமனின் மனைவியின் மீது தியானிப்போம்.
அந்த தேவியே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s