13. ஸ்ரீ ஸரஸ்வதி காயத்ரீ

ஓம் நாத3மயை ச வித்3மஹே
வீணாத4ராய ச தீ4மஹீ |
தன்னோ வாணீ ப்ரசோத3யாத் || (13 )

ஓம் நாதமயமானவளை நாம் அறிந்துகொள்ளுவோமாகுக.
அதற்காக வீணை எந்தியவளை நாம் தியானிப்போம்.
அந்த வாணியே நம்மை அதனிடம் கொண்டு செலுத்துவாள்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s