106. ஸ்ரீ வாமன கா3யத்ரீ

தஸாவதார கா3யத்ரீ
ஓம் கமண்ட3லஹஸ்தாய வித்3மஹே
சூக்ஷ்ம தே3ஹாய தீ4மஹீ |
தன்னோ வாமன: ப்ரசோத3யாத் || (106)

ஓம் கமண்டலம் எந்தியவனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் சூக்ஷ்ம தேஹம் உடையவனை தியானிப்போம்.
அந்த அதிசய வாமனனே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s