102. ஸ்ரீ மத்ஸ்ய கா3யத்ரீ

தஸாவதார கா3யத்ரீ.
ஓம் ஸமுத்3ரராஜாய வித்3மஹே
க2ட்க3 ஹஸ்தாய தீ4மஹீ |
தன்னோ மத்ஸ்ய ப்ரசோத3யாத் || (102)

ஓம் சமுத்திர ராஜனை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் வாள் ஏந்தியவனை தியானிப்போம்.
அந்த அற்புத மீனே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s