101. அருந்த3திதே3வி கா3யத்ரீ

ஓம் ஞானாத்மிகாயை ச வித்3மஹே
வசிஷ்ட: பத்ந்யை ச தீ4மஹீ |
தன்னோ அருந்த3தி: ப்ரசோத3யாத் || (101)

ஓம் ஞான வடிவானவளை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் வசிஷ்டரின் பத்தினியை தியானிப்போம்.
அந்த அருந்ததி தேவியே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s