100. ரேணுகாதே3வி கா3யத்ரீ

ஓம் ஆதி3ச’க்த்யை ச வித்3மஹே
ஜமத3க்3னி: பத்ந்யை ச தீ4மஹீ |
தன்னோ ரேணுகா: ப்ரசோத3யாத் || (100)

ஓம் ஆதி சக்தியை நாம் அறிவோமாகுக!
அதற்காக நாம் ஜமதக்னியின் பத்தினியை தியானிப்போம்.
அந்த ரேணுகா தேவியே நம்மை அதனிடத்தில் கொண்டு செலுத்தட்டும்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s